Algemene Voorwaarden innerChi – Therapie

Het is mijn doel als InnerChi bv om de best mogelijke service te bieden aan al mijn Cliënten en hen zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

 

Artikel 1, Definities

 1. De Opdrachtnemer is innerChi BV (KvK 28095825), verder te noemen Opdrachtnemer.
 2. De Cliënt is de persoon die de therapie krijgt, verder te noemen Cliënt.
 3. De Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht tot therapie verstrekt, verder te noemen Opdrachtgever.
 4. De Overeenkomst is een overeenkomst in het kader van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. In deze overeenkomst wordt uiteengezet wat Opdrachtgever, Cliënt en Opdrachtnemer met elkaar overeen komen.
 5. Met Diensten worden de therapievormen Hypnotherapie, Analytische Psychotherapie, EMDR en Persoonlijke Coaching bedoeld.

 

Artikel 2, Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken. 
 2. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk af. Ook als de voorwaarden van Opdrachtgever eerder zijn gepresenteerd.
 3. Deze voorwaarden zijn tegelijk van toepassing op Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer voor de uitvoering derden inschakelt. 
 4. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt evenzo gehanteerd wanneer een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden geregeld is. 
 5. Opdrachtnemer kan ten voordele van Cliënt afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Echter houdt dit niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Opdrachtnemer behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen. 
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op levering van omschreven Diensten.

 

Artikel 3, De overeenkomst 

 1. De Overeenkomst start op het moment dat de datum en tijd van de Intake wordt afgesproken.
 2. De Overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders voortkomt. 
 3. Uitgangspunt is dat de Cliënt eveneens de Opdrachtgever is, tenzij:
  1. De Cliënt nog niet gerechtigd is een Overeenkomst te sluiten, dan wordt aan de ouders of verzorgers gevraagd de Overeenkomst aan te gaan. De ouders of verzorgers zijn dan de Opdrachtgever. In alle andere gevallen is de Cliënt tevens de Opdrachtgever.
  2. Wanneer een bedrijf, organisatie of instelling een Cliënt aanmeldt, dan is deze organisatie de Opdrachtgever.
 4. Tekeningsbevoegdheid van de Cliënt:
  1. Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. De Opdrachtnemer moet de voorlichting afstemmen op het bevattingsvermogen van het kind.
  2. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende.
   1. Als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert.
   2. Als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere.
    In deze gevallen dient de Opdrachtnemer de ouders/voogden in beginsel wel te informeren, maar het goed hulpverlenerschap kan met zich meebrengen dat zij over de behandeling niet worden geïnformeerd. Dit kan het geval zijn als de gezondheid of de veiligheid van het kind in gevaar zou komen als de Opdrachtnemer de ouders/voogden wel zou inlichten, bijvoorbeeld omdat het kind dan van behandeling zou afzien. Ook dient de jongere zelf naar zijn/haar bevattingsvermogen te worden geïnformeerd over de behandeling.
  3. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.
 5. In de Overeenkomst staan de volgende elementen beschreven:
  • de Diensten omschreven die worden verricht,
  • de prijsafspraken en betalingswijze
  • omgaan met facturatie bij niet verschijnen of te laat afmelden
  • geheimhouding
  • inzage in dossier
  • klachtafhandeling
  • hoe om te gaan wanneer je vragen hebt
  • doorgeven van wijzigingen in situatie van Cliënt door Cliënt
 6. De Overeenkomst kan tussentijds gewijzigd worden. De wijzigingen worden met de Cliënt en/of Opdrachtgever besproken en schriftelijk vastgelegd.
 7. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende inzichten van de beroepsgroep en wetenschap. Opdrachtnemer heeft in de overeenkomst steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 
 8. Naar inzicht van Opdrachtnemer kan de overeenkomst gedeeltelijk of geheel door derden worden uitgevoerd. 
 9. De Opdrachtgever en Cliënt dragen er zorg voor dat alle informatie die noodzakelijk is of waarvan redelijkerwijs begrepen kan worden dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Door bevestiging van de overeenkomst geeft Opdrachtgever toestemming aan Opdrachtnemer om zijn/haar persoonsgegevens te mogen vastleggen en bewerken volgens het privacyreglement.
 10. Wanneer de Overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen, kan Opdrachtnemer ervoor kiezen om deze tevens afzonderlijk te factureren.
 11. Opdrachtnemer kan de uitvoering van de Overeenkomst opschorten wanneer:
  1. Opdrachtnemer goedkeuring nodig heeft voor de uitvoering en/of de facturatie van een onderdeel van de Opdracht.
  2. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door Cliënt niet tijdig, onvolledig of onjuist is verstrekt. 
  3. Indien Opdrachtnemer meer dan twee facturen niet betaald heeft.
  4. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt
  5. Opdrachtnemer een gegronde vrees heeft dat dit zich zal voordoen en deze wanprestatie ontbinding of opschorting rechtvaardigt. IC heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl Cliënt hiertoe wel verplicht is vanwege de wanprestatie. 
 12. Indien Cliënt een sessie wil verplaatsen, dient Cliënt dit ten minste twee werkdagen (maandag t/m vrijdag) voorafgaand aan de vastgestelde tijd aan Opdrachtnemer door te geven, in dit geval is de verplaatsing geheel kosteloos. Wanneer Cliënt een sessie binnen twee werkdagen voorafgaand op de vastgestelde tijd verplaatst, wordt de gehele sessie in rekening gebracht.
 13. De Opdrachtgever dient de financiële verplichtingen tot en met het moment van beëindiging van de Overeenkomst te betalen.

 

Artikel 4, Beëindiging van de Overeenkomst

Beëindiging van de Overeenkomst komt tot stand wanneer:

 1. De Opdrachtnemer en/of Cliënt in gezamenlijk overleg bepalen om geen intake te doen, of dat na de intake geen vervolg sessie volgt. Redenen om geen Overeenkomst aan te gaan:
  1. De aard of omvang van de hulpvraag gaat de expertise of mogelijkheden van Opdrachtnemer te buiten.
  2. Door eerdere ervaringen met de Cliënt of Opdrachtgever ontbreekt bij voorbaat een vertrouwensbasis voor de Overeenkomst.
  3. De Opdrachtnemer heeft een aanzienlijk belang, soms organisatorisch, om de Overeenkomst niet aan te gaan.
  4. Tijdens de intake blijkt dat Opdrachtnemer en/of Cliënt onvoldoende vertrouwen hebben in een vruchtbare samenwerking.
 2. De Opdrachtnemer en Cliënt in gezamenlijk overleg bepalen dat verder geen sessies meer volgen.
 3. De Cliënt mondeling, schriftelijk of digitaal aangeeft geen sessies meer te willen volgen.
 4. De Overeenkomst beëindigd automatisch indien er binnen vier maanden, na de laatste sessie, geen nieuwe sessie plaats vindt. De Overeenkomst blijft wel bestaan als uitdrukkelijk anders is afgesproken tussen Opdrachtnemer en Cliënt.
 5. Redenen voor het beëindigen van een Overeenkomst door de Opdrachtnemer zijn onder meer:
  1. De aard en/of omvang van de hulpvraag wijzigt wezenlijk en gaat de expertise of de mogelijkheden van Opdrachtnemer te buiten.
  2. De Cliënt vertoont zeer onheus of agressief gedrag.
  3. De Cliënt ondertekent de Overeenkomst niet.
  4. De Opdrachtnemer heeft een conflict met de Cliënt of met de Opdrachtgever
  5. De Cliënt wil niet meewerken aan de behandeling.
  6. De Opdrachtgever weigert de rekening te betalen, of meer dan twee consulten nog niet betaald heeft.
  7. De Opdrachtnemer heeft een aanzienlijk belang bij het beëindigen van de Overeenkomst.
  8. Situatie waarin de Opdrachtnemer niet in staat is uitvoering te geven aan de Opdracht.

 

Artikel 5, Prijzen en betaling 

 1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting. 
 2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. 
 3. Bezwaar tegen het vernoemde factuurbedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van versturen van de factuur te worden vermeld. 
 4. Wanneer Opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingstermijn, wordt eerst een rappel gestuurd. Bij voortdurende wanbetaling worden de aanmaningskosten, wettelijke rentekosten en eventuele vorderingskosten bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om, zonder goedkeuring van Opdrachtnemer, een schuld van Opdrachtnemer te verrekenen met een factuur. Bezwaren van Opdrachtgever tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag Opdrachtgever de betaling niet opschorten, tenzij Opdrachtgever een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd om Cliënt een voorschot te laten betalen. Cliënt heeft de verplichting dit voorschot aan te vullen indien Opdrachtnemer dit wenselijk acht. 
 7. Opdrachtnemer mag jaarlijks de tarieven aanpassen.

 

Artikel 6, Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie, in de meest ruime zin van het woord, in relatie tot de therapie, die is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie wordt nietmet derden gedeeld dan wel verkocht, geveild of anderszins commercieel geëxploiteerd.
 2. De Opdrachtnemer heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 4. In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

 

Artikel 7, Geen medische diensten 

 1. De Opdrachtnemer is geen arts en derhalve worden geen medische diagnoses gesteld, geen geneesmiddelen voorschreven en geen medische diensten geleverd.

 

Artikel 8, Garantie & Restitutie

 1. Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De Cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Opdrachtnemer kan enkel garanderen dat deze zijn uiterste best doet om de Cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de Cliënt zelf.
 2. Restitutie is niet mogelijk indien een afgesloten traject bestaande uit meerdere sessies vroegtijdig wordt afgebroken door de Cliënt.
 3. Tegelijkertijd behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om naar eigen goeddunken te restitueren. 
 4. Er vindt geen restitutie plaats indien sessies of behandelingen niet zijn gepland door de Cliënt binnen de termijn van 3 maanden.

 

Artikel 9, Aansprakelijkheid 

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, tenminste tot het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor Opdrachtnemer is verzekerd. 
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Daarnevens is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door, of namens Cliënt onvolledig of onjuist verstrekte gegevens. 
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die gemaakt zijn om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de Overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en de redelijke kosten ter beperking of voorkoming van de schade. Deze kosten vallen enkel onder directe schade indien vastgesteld wordt dat de schade aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. 
 4. Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst niet of niet deugdelijk na kan komen door toedoen van Cliënt, is Cliënt aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van Opdrachtnemer. 
 5. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele vorderingen van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer om die reden door derden mocht worden aangesproken, is Cliënt gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden in dat geval. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van gepaste maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle schade en kosten die aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor risico en rekening van Cliënt. 

 

Artikel 10, Gegevens en cliëntdossier

 1. Gegevens van Cliënt worden opengeslagen in een cliëntdossier. In dit dossier kunnen onder meer gegevens worden opgenomen omtrent de gezondheid, de behandeling, een ‘informed consent’, ontvangen gegevens van andere behandelaars, gegevens over meldingen inzake huiselijk geweld of kindermishandeling en gegevens over een incident.
 2. Naast het cliëntdossier worden eveneens persoonlijke werkaantekeningen, financiële informatie, onderzoeksgegevens over incidenten, correspondentie over klachten en schadeclaimes opgeslagen.
 3. Gegevens van Cliënt worden vertrouwelijk door Opdrachtnemer behandeld en worden, zonder voorafgaand akkoord van Cliënt, nimmer aan derden verstrekt.
 4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De wijze waarop dit is geregeld, staat beschreven in het privacyreglement. Opdrachtgever is op de hoogte en akkoord met het privacyreglement van opdrachtnemer.
 5. Cliënt heeft de mogelijkheid om haar clientdossier in te zien en kan verzoeken doen tot het muteren van gegevens. Cliënt maakt hiervoor een afspraak met Opdrachtnemer voor inzage in haar dossier. Opdrachtnemer is bij de inzage aanwezig. Bij het muteren houdt Opdrachtnemer zich aan de wet. Kosten voor inzage en mutatie worden in rekening gebracht.
 6. Gegevens van Cliënt worden door Opdrachtnemer geanonimiseerd gebruikt voor:
  1. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
  2. Kwaliteitsverbetering door middel van intervisie, supervisie en praktijkbegeleiding
  3. Geven van repliek aan Cliënt of aan door Cliënt ingestelde derden

 

Artikel 11, Overmacht 

 1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer, die uit de gesloten Overeenkomst met Cliënt voortvloeien, opgeschort. Opdrachtnemer stelt Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie. 
 2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte, overheidsmaatregelen, storingen, etc.. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens een overmachtssituatie. Opdrachtnemer heeft geen verplichting tot het vergoeden van schade die ontstaat als gevolg van de overmachtssituatie. 
 4. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden indien de overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade als gevolg van de ontbinding te vergoeden. 
 5. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog kan nakomen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft Opdrachtnemer het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, bijgevolg is Opdrachtgever verplicht deze factuur te betalen. 

 

Artikel 12, Intellectueel eigendom

 1. Modellen, opdrachten, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor haar eigen gebruik, voorzover passend binnen het doel van de Overeenkomst. Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13, Wijziging voorwaarden 

 1. Opdrachtnemer behoudt het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan Opdrachtgever zijn bekendgemaakt.
 2. Opdrachtgever behoudt zich het recht de overeenkomst te beëindigen binnen drie weken na bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden. 
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen drie weken op de mededeling heeft gereageerd, is Opdrachtnemer gerechtigd ervan uit te gaan dat de Opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd. 

 

Artikel 14, Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Haarlem is bevoegd. 
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Opdrachtnemer zal dan samen met Cliënt de nietige of vernietigde voorwaarden door een nieuwe voorwaarde vervangen. Deze nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde. 
 3. Partijen zullen een eerste beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.