Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering, (interim)management en coaching tussen InnerChi en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2    Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

1.3    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts partieel zijn en niet meer dan strikt noodzakelijk en zullen de overige bepalingen onveranderd van toepassing blijven.

2. Grondslag offertes

2.1 Offertes van InnerChi zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. InnerChi zal de door hem te verrichten advies- en (interim)managementdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen

van goed vakmanschap uitvoeren. 

2.2 De door InnerChi aan Opdrachtgever officieel verstrekte offerte heeft een geldingsduur van 30 dagen na dagtekening van de offerte.

3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

3.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen , verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft.

3.2 Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn.

3.3 Als InnerChi daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op haar locatie kosteloos een bureau een eigen werk/vergaderruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of netwerkaansluiting.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

4.1 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door InnerChi geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel

5.1 InnerChi kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met InnerChi plaatsvinden.

5.2 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

6.1 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

6.2 De door InnerChi gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn voorts exclusief verpakking, verzending, installatie … etc, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 InnerChi levert haar goederen en diensten op basis van nacalculatie, tenzij in de overeenkomst een vaste prijs afspraak of een combinatie van een vaste prijs en nacalculatie is overeengekomen.

6.4 InnerChi is gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks haar tarieven aan te passen. InnerChi maakt dit schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtgever.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum.

7.2 Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan InnerChi met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.3 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

7.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2 Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal InnerChi de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

9.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die InnerChi verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Het bureau kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

9.2 In financiële zin is de opdracht beëindigd, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9.3 Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van InnerChi, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1 Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

10.2 Indien tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft InnerChi vanwege het ontstane en

aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij twee maal het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

10.3 InnerChi mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn aan te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich brengt zullen deze in rekening worden gebracht.

10.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van InnerChi.

11.2 Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van InnerChi.

11.3 De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Overmacht

12.1 InnerChi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar  verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van InnerChi. Hieronder worden tevens verstaan werkstaking, een bovenmatig ziekteverzuim, brand, bedrijfsstoringen, uitvoerverboden, stormschade en natuurrampen.

12.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van InnerChi worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 InnerChi is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

14. Aansprakelijkheid

14.1 InnerChi is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door InnerChi van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

14.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Het bedrag is nooit hoger dan het verzekerde bedrag.

14.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14.4 InnerChi is niet aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5 InnerChi is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deelname van cliënten aan activiteiten die deel uit maken van de opdracht. De cliënt dient zelf te beoordelen of deelname gezien conditionele en/of conditionele risico’s verantwoord is.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen welke tussen InnerChi en de opdrachtgever mochten ontstaan met betrekking tot de opdracht, zullen worden beslecht door arbitrage door één of – indien één der partijen de wens daartoe binnen één maand nadat het geschil is ontstaan, heeft kenbaar gemaakt – drie arbiters, te benoemen in onderling overleg.

15.3 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de arbiters, zal de meest gerede partij zich wenden tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem, die na de partijen hebben gehoord, de arbiter(s) zal benoemen. De arbiter(s) zal(zullen) als goede man(nen) naar redelijkheid en billijkheid oordelen en ook in hun beslissing bepalen in welke verhouding de kosten tussen partijen dienen te worden gedragen.

15.4 Gerechtelijke geschillen worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschilbevoegde rechter in Haarlem.